•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

ردیابی خودرو

                       

                           

 1. سیستم سخت افزاری ردیابی(جی پی اس) :

امکان پایش مسیر حرکت و کنترل تردد سرویس مدرسه از درب منزل تا رسیدن به مدرسه و ظهرها برگشت از مدرسه تا منزل توسط پیمانکار سرویس مدرسه با استفاده از سخت افزار (جی پی اس) که قابل نصب در خودرو راننده های سرویس مدرسه است.

                                                                                              

    2.  سیستم نرم افزاری و پایش هوشمند سرویس مدرسه:

امکان پایش مسیر حرکت و کنترل تردد سرویس مدرسه از درب منزل تا رسیدن به مدرسه و ظهرها برگشت از مدرسه تا منزل توسط اولیا محترم با اپلیکیشن هوشمند سرویس مدرسه که در گوشی اولیا نصب میشود.

 

 اپلیکیشن هوشمند سرویس مدرسه(اسکب)