•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

سوابق کاری

The Blog

سامانه‌هوشمندنظارت‎‌وکنترل اعتبار مدارک رانندگان سرویس مدرسه تحت نظارت شرکت ثمین ایمن رهرو

بندب‌ماده6 آیین‌نامه‌اجرایی‌حمل‌ونقل دانش‌آموزان‌به‌شماره‌89370/ت32680ک3/6/1387مصوب‌ هیئت‌وزیران

توصیه می شود از شرکتهایي که با حضور خود در مدارس ، نظارت بر رفتار راننده دارند، استفاده فرمایید.